Algemene verkoopvoorwaarden Moens – Main Hof

Algemene voorwaarden betreffende Main Hof, gevestigd te Neubörger Jümberger Str. 8 26909 Duitsland, hierna te noemen Main Hof.

Artikel 1. Toepasselijkheid 

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Main Hof zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn via Internet te raadplegen, zie: https://MainHof.com.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Main Hof worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Main Hof ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 

Alle aanbiedingen van Main Hof zijn vrijblijvend en Main Hof behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

Main Hof streeft ernaar om bestellingen op de gewenste bezorgdatum af te leveren. Main Hof is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging dan wel vervroeging die optreedt bij de bezorging door DHL of een andere partij. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten.

Main Hof is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site. Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie, kunnen geen rechten worden ontleend.

Main Hof biedt verschillende betalingsmogelijkheden.

Betaling dient vooraf te geschieden tenzij anders is overeen gekomen.

Betaling door u van factuur binnen 7 dagen na dagtekening van factuur.

Ideal betaling via Sisow en Paypal betaling.

Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Main Hof op geen enkele wijze bij een latere overeenkomst.

Als er na de keuze 7 dagen nog geen betaling is ontvangen na 7 dagen dan komen er bij het sturen van de herinnering 15,00 euro kosten bij.

Artikel 4. Levering 

Te vroege of te late levering geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de afleverdatum zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.

De bezorging vindt plaats door DHL of een andere partij, derhalve zijn de bezorgingsvoorwaarden van de DHL of andere partij van toepassing.

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid 

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Main Hof te retourneren, onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product in de originele verpakking wordt geretourneerd, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Voeding en voedingssupplementen zijn niet te routeneren.

Main Hof zal, nadat de producten zijn geretourneerd, het door u daarvoor betaalde bedrag minus de verpakkings- (en retour-)verzendkosten binnen 2 weken retourneren.

Indien u een bestelling om welke reden dan ook wenst te annuleren dan is dit alleen mogelijk wanneer de bestelling nog niet door Main Hof is verzonden. Main Hof zal het door u daarvoor betaalde bedrag minus de administratie-kosten (zijnde 2% van het aankoopbedrag) binnen 2 weken retourneren.

Indien bij ontvangst het product een gebrek blijkt te vertonen, heeft u het recht het product binnen zeven(7) dagen na aflevering aan Main Hof te retourneren. Main Hof zal dan zo spoedig mogelijk zorg dragen voor vervanging.

Main Hof behoudt het recht om de retourzending te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door schuld anders dan die van Main Hof zijn beschadigd. 

Artikel 6. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Main Hof, dan wel tussen Main Hof en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Main Hof, is Main Hof niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Main Hof.

Artikel 7. Garantie

Op de door Main Hof geleverde producten bestaat een garantie indien dit is aangegeven bij de omschrijving van het product op de Main Hof website. 

Artikel 8. Overmacht 

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

Main Hof is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. 

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Duits recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Duitsland. 

Copyrights
Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Main Hof gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Main Hof.